Oferta

Doradztwo podatkowe

Świadczymy szeroko pojęte usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klientów działalności gospodarczej. Są to między innymi:

 • Udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych Doradztwo w zakresie uzyskiwania zwrotu podatku od towarów i usług Analiza i ocena rentowności nowych przedsięwzięć gospodarczych
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Obsługa organizujących się podmiotów gospodarczych: wybór formy prawnej, formy opodatkowania, pomoc przy rejestracji
 • Uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • Konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku Sporządzanie biznes planów i wniosków kredytowych

Usługi księgowe

Zakres usług obejmuje:

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ksiązki przychodów i rozchodów
 • Ewidencja dla ryczałtowców
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie miesięcznych deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu/straty
 • Rozliczanie podatku od towarów i usług oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do właściwych urzędów skarbowyc
 • Sporządzanie comiesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat
 • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących obowiązków podatkowych i sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej
 • Sporządzanie zakładowego planu kont
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Procedury oraz dokumentacja związana z importem i eksportem towarów i usług
 • Kontrola i weryfikacja ksiąg, wyprowadzanie zaległości

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Sporządzania list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Ustalanie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji na zaliczki od podatku dochodowego od dokonanych wypłat PIT-4
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do właściwych urzędów skarbowych
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia
 • Przygotowywanie comiesięcznych deklaracji ZUS przedsiębiorstwa
 • Wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji ZUS w terminach ustawowych

Przygotowanie raportów finansowych

 • Analiz finansowych
 • Kalkulacji kosztów
 • Raportów i zestawień dla celów rachunkowości zarządczej
 • Bilansu
 • Rachunku zysków i strat z uwzględnieniem szczegółowych pozycji kosztowych
 • Przepływów pieniężnych
 • Szczegółowych rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • Symulacji finansowych i podatkowych
 • Wstępne wyniki finansowe i podatkowe uzgadniane przed końcem miesiąca

Usługi pozostałe

 • Reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi
 • Doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych, pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNO-KSIĘGOWEGO
 • Pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • Pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Udzielamy wsparcia telefonicznego
 • Możliwość pracy w siedzibie Klienta
 • Możliwość osobistego odbioru dokumentów

Po podpisaniu umowy z firmą przejmujemy za naszego Klienta w uzgodnionym zakresie obowiązki księgowe, sprawozdawcze i inne ustalone w umowie. Klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych.

Usługi Prawne

Przy pomocy zewnętrznych firm prawniczych, kancelarii prawnych i notarialnych, z którymi stale współpracujemy, wspieramy naszych klientów w różnych dziedzinach prawa gospodarczego. Doradzamy w kwestiach prawa podatkowego i gospodarczego, pomagamy w tworzeniu spółek prawa handlowego, przygotowujemy dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo prawne i zgodność z polskim ustawodawstwem.